1 Reguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde - Klage på vedtak i sak 22/30 i utvalg for bygg- og arealplansaker Åpne dokument
2 191/1 - uttalelse fra statsforvalteren til vedtatt detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Åpne dokument
3 191/1 - klage - detaljreguleringsplan for Brandhaugan II hytteområde Åpne dokument
4 Klage på vedtak (vedr. hogst) Brandhaugan II hytteområde Åpne dokument
5 191/1 - klage på sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Brandhaugen II hytteområde Åpne dokument
6 Forslag til plankart revidert etter 1 . gangs behandling Åpne dokument
7 Forslag til planbestemmelser revidert etter 1. gangs behandling Åpne dokument